Generelle betingelser for samarbejdet, salg og levering

Betingelserne er gældende for alle aftaler indgået fra og med den 1. november 2015. 

Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Odoo Hosting, er disse vilkår gældende for Odoo Hostings tilbud, salg og levering af Odoo Hostings ydelser til kunden, herunder timeydelser, hosting, edb-udstyr, software etc.

Ansvar for samarbejdet
Kunden og Odoo Hosting udpeger hver en person, der er ansvarlig for samarbejdet; det vil sige personer, der er bemyndiget til at indgå juridisk bindende aftaler mellem parterne.

Aftalte ydelser
Alle aftaler mellem kunden og Odoo Hosting skal være skriftlige og minimum indeholde definition af, hvad Odoo Hosting skal levere, betingelserne herfor, hvornår og til hvilken pris. Odoo Hosting er ’penneføre’ vedrørende aftalen, som sendes til kunden for accept. Odoo Hosting igangsætter først leverancen, herunder eventuel systemudvikling, når kunden har godkendt aftalen.
Ønsker en af parterne at ændre (herunder udvide) aftalen, og parterne kan blive enige herom, etableres tillæg til aftalen, herunder nye tidsterminer og priser. Kunden betaler også Odoo Hosting for eventuelt udført arbejde, der ikke kan bruges efter aftalens ændring.

Parternes forpligtelser
Det påhviler parterne hver især loyalt at opfylde aftalen og efterleve de heri indeholdte vilkår, herunder at udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af leverancen.
Odoo Hosting skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af leverancen, og Odoo Hosting er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til aftalen, med andre tilsvarende ressourcer.
Leverancerne skal udføres i overensstemmelse med god IT-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Odoo Hostings opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at, (a) yde Odoo Hosting det fornødne samarbejde ved udførelsen af leverancen, (b) stille kvalificerede ressourcer til rådighed for Odoo Hosting (relevant uddannelse og kompetence til at tage beslutninger), (c) stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for Odoo Hosting, såsom personale, lokaler, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc'er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter, (d) sikre det IT-miljø, Odoo Hostings medarbejdere arbejder i/med, således der ikke opstår risiko for tab eller skader på kundens IT-systemer og data, (e) sikre, at der er taget tilstrækkelig backup (data og software), inden (og efter) Odoo Hostings medarbejdere får adgang til kundens IT-systemer. Det kan forud skriftligt aftales, at Odoo Hosting foretager backup, (f) have de nødvendige licensrettigheder i forbindelse med Odoo Hostings leverancer, og (g) have nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på kundens IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb. 


Pris og betalingsbetingelser
Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Odoo Hosting kan justere priserne. 

  • Er priser ikke angivet i aftalen, finder Odoo Hostings listepriser på faktureringstidspunktet anvendelse.

  • Odoo Hosting er berettiget til at fakturere, når levering har fundet sted; for timeydelser ugevis bagud for udførte ydelser

  • Uden for normal arbejdstid: Efter behov kan aftales, at opgaver udføres uden for normal arbejdstid. Sådanne opgaver honoreres med et tillæg til timesatsen jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for Odoo Hosting ydelser.
    Udlæg og rejsetid: Odoo Hosting har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. Udlægget faktureres efter forbrugt tid/faktiske omkostninger uanset om opgaven gennemføres som timeydelse eller som fastpris.

  • Rejsetid faktureres efter medgået tid jf. den på faktureringstidspunktet gældende prisliste for Odoo Hostings ydelser.

  • Odoo Hosting udarbejder ikke dokumentation og vejledning for time-/fastpris baserede ydelser og resultatet heraf, medmindre dette er aftalt og specificeret i aftalen. Med leverancer af udstyr/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent.

  • Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er Odoo Hostings ejendom, indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Odoo Hosting på kundens vegne.

  • Forfaldstiden er netto 8 dage og angivet på den enkelte faktura.Ved forsinket betaling er Odoo Hosting berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. måned. Ved betalingsmisligholdelse er Odoo Hosting herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde leverancen eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver Odoo Hosting aftalen, har Odoo Hosting ret til erstatning.

Timeydelser
Medmindre andet fremgår af aftalen, er Odoo Hosting berettiget til at fakturere kunden for de udførte timeydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. Odoo Hosting skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede timeydelser i form af timesedler eller lignende.

Overslag
Opgaver, hvor hverken kunden eller Odoo Hosting har mulighed for at vurdere omfanget, kan gennemføres efter overslag. Det vil sige, at der fastsættes en ramme for Odoo Hostings timeforbrug m.v. Når 80% af de aftalte timer er forbrugt, og opgaven ikke forventes afsluttet indenfor den aftalte ramme, kontakter Odoo Hosting kunden skriftligt for aftale af et nyt overslag. Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Odoo Hosting, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil Odoo Hostings modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen. Dokumentation for Odoo Hostings timeforbrug, samt fakturering heraf, sker efter samme retningslinjer som for timeydelser.

Klippekort
Klippekort er jf. prislisten for Odoo Hostings ydelserne en rabatteret forudbetaling for timeydelser, hvor forbruget dokumenteres overfor kunden på samme måde som timeydelser.

Fast pris ydelser
En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, der er indeholdt i aftalen, og såfremt Odoo Hosting efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Odoo Hostings bedømmelse af leverancen, og som Odoo Hosting ikke selv burde have været opmærksom på, kan Odoo Hosting meddele kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Odoo Hosting, og kunden betaler i så fald alene for timeydelser, der er udført, og for det udstyr/programmel, der er udleveret til kunden indtil Odoo Hostings modtagelse af anmodningen om at stoppe leverancen.

Hosting
Faktureres til pris og termin jf. aftalen med Odoo Hostings gældende Hostingpartner, der leverer hostingydelser uden ansvar for Odoo Hosting. Eventuel installation, opsætning, brugeroprettelse, overvågning m.v. gennemføres af Odoo Hosting efter forbrugt tid/omkostninger. Det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hostingpartneres betingelser for hosting, og kunden kan efter behov tegne ekstra aftaler vedrørende back-up, driftsovervågning m.v.

Abonnement på hosting er gældende for tre måneder, og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt. Aftalen kan opsiges senest en måned før kvartals udgang.

Odoo Hosting kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuelt refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan Odoo Hosting lukke adgangen til hosting eller helt ophøre hosting aftalen. For at få genåbnet adgang til hosting, opkræves et gebyr på 995,-. For at få udlæst data opkræves et gebyr på 1500,- og sker først, når forfalden betaling er sket.

Ophører en hostingaftale som følge af en abonnement opsigelse, kan Køber anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

Software og hardware
Faktureres ved levering til aftalt pris. Eventuel installation, opsætning m.v. gennemføres efter særskilt aftale.

Levering og leveringstid
Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af aftalen. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, kan hver part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når udstyr og/eller standardsoftware er udleveret fra Odoo Hostings lager (ab lager)/stillet til rådighed for kunden online, og Odoo Hosting påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet fremgår af aftalen. Risikoen for udstyr og standardprogrammel overgår i alle tilfælde til kunden på leveringstidspunktet. For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af Odoo Hosting. Skal der udføres programmering, anses levering for sket, når Odoo Hosting meddeler kunden, at den specielt udviklede software er klar til test, og/eller når kunden har modtaget den specielt udviklede software eller på anden måde har fået adgang hertil.

Forsinkelse og udskydelse
Hvis en af parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelse af partens forpligtelser under aftalen, skal parten uden ugrundet ophold og med et varsel på mindst 2 dage skriftligt meddele dette til den anden part. Det påhviler herefter parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt. Ved kundens forsinkelse er Odoo Hosting, uanset om Odoo Hosting kræver udskydelse af fastsatte leveringstidspunkter, berettiget til at kræve meromkostninger dækket, som følge af at Odoo Hostings ressourcer til leverancen ikke har kunnet udnyttes optimalt. Endvidere kan Odoo Hosting beslutte at aftalte betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter forfalder, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

Særligt vedrørende software
Fremgår det af aftalen eller af de vilkår, der følger et softwareprodukt, som leveres under aftalen, at brugen af softwaren er underlagt supplerende betingelser, eksempelvis licensbetingelser, er kunden pligtig til at orientere sig i sådanne betingelser og respektere disse. Dette gælder også software leveret på en Open Source platform. Indhold i betingelserne vedrørende brugsrettigheder og afhjælpning af fejl har forrang i forhold til indholdet i disse generelle leveringsbetingelser.

Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven.

Standardsoftware
Kunden opnår en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge standardsoftwaren internt i kundens virksomhed og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende licensbetingelser for standardsoftwaren.

Individuelt software
Skal Odoo Hosting under aftalen udvikle software, herunder eventuelt udarbejde eller levere tilhørende dokumentation, brugermanualer eller lignende, tilfalder ejendoms- og ophavsretten til softwaren og det dertil hørende materiale Odoo Hosting. Odoo Hosting kan som konsekvens heraf frit disponere over dette, herunder beslutte at implementere sådant udviklingsarbejde i de standardløsninger, Odoo Hosting i øvrigt udsteder licenser til. Kunden opnår en tidsubegrænset ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at anvende softwaren i den juridiske enhed, der har erhvervet retten hertil og til det antal brugere, der er anført i aftalen. Brugsretten kan være betinget af opretholdelse af vedligeholdelsesaftaler. Software, der skal udvikles af Odoo Hosting, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem parterne. Odoo Hosting er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, der følger af aftalen, og Odoo Hosting påtager sig intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre dette er specificeret i aftalen. Odoo Hosting påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Ønsker kunden udviklingen dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af aftalen. Det er op til kunden, for egen regning, at foretage behørig testning af softwaren i et testmiljø hos kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Odoo Hostings udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen. Vælger kunden, på et senere tidspunkt, at installere nye releases/versioner af det standardprogrammel, den individuelle software er udviklet til brug sammen med, er det kundens eget ansvar at sikre den fortsatte integration og funktionalitet, og Odoo Hosting indestår ikke for, at den individuelle software kan fungere sammen med senere releases og versioner.

Odoo Hosting indestår for at den, af Odoo Hosting, udviklede software ikke krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.

Særligt vedrørende timeydelser
Hvis Odoo Hosting, i forbindelse med udførelsen af timeydelser, får adgang til kundens IT systemer, skal kunden, forinden arbejdet igangsættes, drage omsorg for, at Odoo Hosting er gjort skriftligt opmærksom på eventuelle sikkerhedsforskrifter eller andre retningslinjer, som måtte gælde for adgangen til kundens IT-systemer. Skal arbejdet udføres hos kunden, påregner Odoo Hosting, at kunden stiller lokaler og arbejdsplads til rådighed i nødvendigt omfang. Kunden drager herunder omsorg for, at der består alle nødvendige rettigheder i forbindelse med Odoo Hostings medarbejderes adgang til kundens IT-systemer. Odoo Hostings konsulenter skal iagttage sædvanlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der opnås indsigt i ved arbejdets udførelse. En eventuel skærpet tavshedspligt skal følge af særskilt aftale.

Odoo Hosting fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår i forbindelse med, at Odoo Hosting stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af kunden eller tredjemand.


Særligt vedrørende hosting
Odoo Hosting kan tilbyde kunden fælles (flere kunder om samme server) eller individuel (egen server) Hosting af deres Odoo løsning med eventuelle 3. parts produkter. Odoo Hosting bestemmer til enhver tid Hosting partneren, der uden ansvar for Odoo Hosting leverer hostingydelsen, og det er kundens ansvar at orientere sig i og efterleve Hosting partnerens betingelser for hosting. Odoo Hosting ejer det danske sproglag, som skal betragtes som værende til låns, så længe man hoster ved Odoo Hosting.

Fælles hosting
Flere kunder i adskilte databaser hostes på samme server. Kun Odoo Hosting har adgang til systemadministration herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v. Odoo Hosting gennemfører opgaverne jf. retningslinjerne for software og timeydelser.

Individuel hosting
Kunden drifter sine systemer på egen server, og har det fulde ansvar herfor. Kunden, dennes hjælpere og eventuelt Odoo Hosting har adgang til systemadministration. Odoo Hosting kan tilbyde support hertil, herunder brugervedligeholdelse, opsætning af applikationer, installation, flytning, opdatering af rettelser, opgradering af Odoo, installation af programændringer, 3. parts applikationer m.v. Odoo Hosting ikke har ansvar for systemet, og opgaverne gennemføres jf. retningslinjerne for software og timeydelser, uden ansvar for Odoo Hosting, med mindre andet aftales skriftligt.

Reklamation og ansvar
Er det leverede behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer i aftalen, og hvor der ikke blot er tale om uvæsentlige afvigelser, skal kunden, hvis kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Timeydelser
Kunden skal uden ugrundet ophold kontrollere resultatet af en timeydelse og straks skriftligt indberette eventuelle mangler til Odoo Hosting. Reklamation skal under alle omstændigheder være Odoo Hosting i hænde senest én måned efter udførelsen af timeydelsen. For test af leveret software er kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata.

Odoo Hosting skal påbegynde afhjælpning af mangler inden for rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Odoo Hosting at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Odoo Hosting i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde timeydelse eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for kunden.

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle betingelser knyttet til leveret software.

Hardware og standardsoftware
Den absolutte reklamationsperiode for hardware og standardsoftware udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamation forudsætter, at kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for Odoo Hosting skal fremsættes skriftligt i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise. Odoo Hosting afgør, om afhjælpning af en mangel skal ske ved afhjælpning eller ved omlevering af den fejl- eller mangelbehæftede enhed.
Efter Odoo Hostings vurdering kan afhjælpning ske hos kunden eller Odoo Hosting/et af Odoo Hosting anvist servicested. I sidstnævnte tilfælde forestår kunden for egen regning og risiko transport til og fra Odoo Hosting/ servicested. Afhjælpning sker inden for Odoo Hostings almindelige arbejdstid, og på begæring skal repræsentanter fra kunden være til rådighed under Odoo Hostings arbejde.
Igangsætter Odoo Hosting ikke afhjælpning af en mangel inden for rimelig tid (minimum 20 arbejdsdage), kan kunden være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Desuden kan kunden hæve aftalen, hvis der er tale om en væsentlig mangel, og forudsat denne ikke er afhjulpet senest 20 arbejdsdage efter, at det fejlbehæftede udstyr eller programmel er stillet til Odoo Hostings rådighed. I sådanne tilfælde kan kunden desuden kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse generelle betingelser, samt eventuelle betingelser knyttet til leveret software.
Foreligger der alene væsentlige mangler ved dele af leverancen, kan kunden alene ophæve aftalen for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre manglen er af en sådan karakter at anvendeligheden af den samlede leverance er væsentligt nedsat. Odoo Hostings begrænsede ansvar ved tredjepartsprodukter fremgår af afsnittet ’Ansvarsbegrænsning’.

Generelt om leverancer som helhed
Har kunden skriftligt anmeldt et forhold som en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, skal kunden erstatte de udgifter, Odoo Hosting måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra Odoo Hostings til enhver tid gældende prisliste for udført service mv. Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af Odoo Hostings ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

Ansvarsbegrænsning
Odoo Hostings afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke (a) fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Odoo Hosting eller som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Odoo Hostings skriftlige instruktioner, (c) fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personales eller tredjemands side, og (d) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i parternes aftale. Odoo Hosting er ikke ansvarlig for mangler i udstyr, software eller hostingydelser m.v., som Odoo Hosting ikke selv har produceret/leveret, og som alene forhandles af Odoo Hosting. Odoo Hosting påtager sig alene at viderebringe kundens skriftlige reklamation til producenten af sådant udstyr, software eller hostingydelser, og kundens rettigheder over for producenten følger den reklamations- eller garantiret der er tilknyttet produktet/ydelsen fra producentens side.
Odoo Hosting er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes Odoo Hostings uagtsomhed.
Odoo Hosting har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Odoo Hosting sig intet produktansvar.

Databeskyttelse
Oplysninger om kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse.

Dataanalyse for Odoo Hosting
Odoo Hostings behandling af personoplysninger er omfattet af reglerne i persondataforordningen. Denne persondatapolitik kan blive ændret.
Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret.
Kategorier af registrerede, typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som indgår i Odoo Hostings behandling af personoplysninger på vegne af Kunden for at kunne levere serviceydelsen hosting af Odoo.
Odoo Hostings behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende kategorier af registrerede: Ansatte hos Kunden, Kundens egen kunder.
Odoo Hostings behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende typer af personoplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Stilling, Loginnavn, Medarbejder ID, PIN kode, Foto, Nationalitet, Pasnummer, Bankkontonummer, Køn, Identifikationsnr., Civilstand, Antal børn, Cpr. nummer, Fødselsdato, Fødselssted, Løn, Uddannelse, CV, Personlighedstest, Størrelse på tøj og sko, Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, Arbejdstid, Helbredsoplysninger, Sygefravær, Digitalt fingeraftryk.
Personoplysningerne kan blive genstand for følgende grundlæggende behandling: Registrering, Organisering, Behandling, Opbevaring, Søgning, Sletning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Odoo Hosting har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau.
Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlingskarakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Odoo Hosting tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.
Odoo Hosting gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Medarbejderforhold
Odoo Hosting sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Odoo Hosting sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde forpligtelserne over for Kunden i henhold til Aftalen. Odoo Hosting sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen.

Sikkerhedsbrud
Odoo Hosting underretter uden unødig forsinkelse Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for Kunden.
Endvidere skal Odoo Hosting bistå Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

Underdatabehandlere
Odoo Hosting må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for Kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på Odoo Hostings hjemmeside. Odoo Hostings Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelses forpligtelser og vilkår, som påhviler Odoo Hosting i denne Databehandleraftale. Odoo Hosting er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Odoo Hosting selv.

Underdatabehandlere Følgende virksomheder håndterer data for Odoo House. Alle er GDPR compliant.
Linode Frankfurt Tyskland (Odoo Hosting)
HETZNER Online GmBH Tyskland (Odoo Hosting)
UNOEURO Danmark (wordpress hosting)
INTERNET I II III København (e-mail)
Flexfone (telefonsystem)
Google G Suite (system til interne processer, information og email)
bankIntegration.dk Det nordeuropæiske kontinent (bankkontooplysninger)
bilagscan.dk Tyskland (kundeoplysninger)
nemEDI.dk (gln nummer og kundeoplysninger)
Facebook (målretning i socialt netværk)
Linkedin (målretning i socialt netværk)

webhuset Norge (umbraco hosting)

Force majeure
Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

Tvister
Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Odoo Hostings vedtægtsbestemte hjemting.